Monday, March 27, 2023

LÄBI [s] EES --> Jakobi galeriis Tartus


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--> Noolegrupp

LÄBI [s] EES

4.3 – 21.3.2023

Jakobi galerii, Tartu


Olete oodatud näituse lõpetamisele reedel, 21. aprillil kell 16.

--> Noolegrupp (ingl. k. --> Arrowgroup) on aastast 2004 tegutsev kunstirühmitus, mis on ilmunud publiku ette nii näitustega valgetes kuupides, installatsioonide ja aktsioonidega avalikus ruumis kui ka kõikvõimalikes alternatiivsetes kunstiruumides.

Rühmituse loomingu oluline osa ongi mäng näituseformaatide ja -kohtadega, nende painutamine ja paigutamine uusi väljakutseid ja võimalusi pakkuvatesse piiridesse ning siis neist üle libisemine. --> Noolegrupi kunstipraktikas on oluline roll olnud interaktiivsusel ja publiku kaasamisel. See põhineb veendumusel, et iga idee peab olema nii selgitatav,

et teised saavad omalt poolt panustada kas tegutsedes või kaasa ja edasi mõeldes. Ja et protsess on väärtuslikum kui lõpptulemus.

Kunstnik Triinu Jürves:                                                                                                       "Jakobi galerii oma ajaloolise tausta, kunstikooli õhustiku ja ruumi iseloomuga väljendab liikumist ühest punktist teise, ühest ajastust teise, ühest olekust teise, sisse, läbi ja välja. Selles poolikkuses on omajagu püsivust ja kindlust, aga see ei ole lõplik ja võib järgmisel hetkel suunda muuta. Nagu --> Noolegrupi ajalugu ja tegutseminegi.                               Sellest lähtudes on plaan tavapärane näituse tegemise protsess veelgi avatumaks jätta,   ruumi ja olukorda veelgi rohkem usaldada.

Installeerime galeriisse olukorra, mis saab lõpliku vormi ja kuju alles näituse lõpuks, kui seda on kasvatatud ja muudetud koos Tartu (kunsti)koolide õpilastega, kelle pühendame asjasse  nii sisuliselt kui füüsiliselt. Selles ülesandepüstituses on omajagu riski, aga ka paras kogus usku, lootust ja kogemust.”.

Paralleelidena võiks tuua erinevaid näituse- ja linnaruumi sekkuvaid kunstilisi aktsioone või muinasjutu kolmest karust, kes koju tulles avastasid, et keegi on nende voodites maganud, toolidel istunud ja kaussidest söönud. Kuid kuna lõpptulemust ei ole ette valmis mõeldud, ei saa ükski käik vale olla, muutust saab võtta kui väärtuslikku täiendust ja edasi liikumist.

Üksikkülastaja võib näitusesaali sattuda parajasti siis, kui käib aktiivne tegevus või nö. peatatud hetkel ja mõtiskleda kunsti loomise ja vaatamise meetodite, teeloleku ja kohalejõudmise tähenduse üle.

Näituse töögrupp: Triinu Jürves, Villem Jahu, Kaarel Kütas, Taave Tuutma, Teet Raudsepp

Näituseprojekti toetavad Eesti Kultuurkapital, Tartu Lastekunstikool ja galerii Metropol.

Jakobi galerii asub Tartu Lastekunstikooli hoones (Jakobi 52) Jakobi mäel, avatud T-R 13-18.


Lisainfo:

Triinu Jürves: tel. 5102572, trjyrves@gmail.com

--> Noolegrupp: noolegrupp.blogspot.com

Jakobi galerii: lkk.tartu.ee, IG: jakobigalerii/, FB: tartujakobigalerii

Keret Altpere: 787361 578, keret.altpere@raad.tartu.ee

 


 

 


  

 

 

 

 

 

--> Arrowgroup

THROUGH [a] HEAD

April 4 – April 21, 2023

Jakobi gallery, Tartu


You are invited to the closing of the exhibition on Friday, April 21 at 4 p.m.


--> Arrowgroup (-→ Noolegrupp in estonian) is an artist group active since 2004. It has 
appeared in front of the public with exhibitions in white cubes, installations and actions in 
public space, as well as in all kinds of alternative art spaces.

An important part of the group's work is the play with exhibition formats and places, bending 
and placing them into boundaries that offer new challenges and opportunities, and then 
slipping over them.  Interactivity and audience involvement have played an important role in 
the artistic practice of --> Arrowgroup. It is based on the belief that every idea must be so 
explainable, that others can contribute either by acting or by thinking along and the process 
is more valuable than the end result.

Artist Triinu Jürves: 
"Jakob's gallery, with its historical background, the atmosphere of the art school and the 
character of the space expresses the movement from one point to another, from one era to 
another, from one state to another, in, through and out. This partiality has some permanence 
and certainty, but it is not final and can change direction at the next moment. As well as the 
history and activities of the --> Arrowgroup. 
Based on this, the plan is to leave the usual process of making an exhibition even more open, 
to trust the space and the situation even more. We will install a situation in the gallery, which 
will take its final form and shape moving towards the end of the exhibition, when it has been 
grown and changed together with the students of Tartu (art) schools, whom we devote to the 
matter both in substance and physically. There is a certain amount of risk in this assignment, 
but also the best amount of faith, hope and experience.". 

As parallels, different artistic interventions actions in the exhibition and urban spaces could 
be mentioned. As well  as fairy tale about the three bears who came home to find that 
someone had been sleeping in their beds, sitting on chairs and eating from bowls. 
But since the end result is not predetermined, no move can be wrong, change can be taken 
as a valuable addition and moving forward. 

An individual visitor can enter the gallery when there is an working chaos taking place or 
during a still moment and reflect on the methods of creating and viewing art, the meaning 
of being on the road and getting there. 

Exhibition crew: Triinu Jürves, Villem Jahu, Kaarel Kütas,Taave Tuutma, Teet Raudsepp.

Exhibition project is supported by the Cultural Endowment of Estonia, Tartu Children's Art School and Metropol gallery.

Jakobi gallery is located in the Tartu Children's Art School building (Jakobi 52),

open Tue-Fri at 1-6 pm.


More information:

Triinu Jürves: tel. 5102572, trjyrves@gmail.com

--> Noolegrupp: noolegrupp.blogspot.com

Jakobi gallery: lkk.tartu.ee, IG: jakobigalerii/, FB: tartujakobigalerii

Keret Altpere: 787361 578, keret.altpere@raad.tartu.ee

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 


Thursday, December 15, 2022

Sunday, June 12, 2022

--> @ Keskisuomalainen

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ville Waali "Tere Eesti!" Keskisuomalainen 12.6.2022, pages 38-39.

 

Friday, June 10, 2022

--> Border Lines @ Haihatus Art Center


--> Noolegrupp (Triinu Jürves, Villem Jahu)

RAJA VIIVAT / PIIR JOONED / BORDER LINES I-III


(installations, objects, videos, photo)

Main gallery house, tower gallery SIILO, outdoor spaces of Haihatus Art Center

2022


Borders to break. Memories to keep and forget. Outlines to keep us on the path.

You pass one checkpoint and another one appears on the horizon.

Bars and barriers to jump or fly over.

This large-scale installation aims to connect different layers of reality and time, creating emotional and visual bridge between indoor and outdoor exhibition spaces of Haihatus Art Center.

You might find references to --> Noolegrupp’s works in previous Estomania festivals mixed together with universal symbols and personal artistic imagery underlining the importance of good faith and belief in magic coincidences in life and art.


Special thanks to:

Haihatus Art Center, Estomania 3 team, Kaarel Kütas, Erik Alalooga, Gennadi Baranov, Pärnu Linnagalerii, Eesti Kultuurkapital, Nordic Culture Point 

 

Part I -->

First part of the installation in main gallery house of Haihatus Art Center (referencing previous projects (Horizon)Checkpoint 2015, Next Wave 2012, Good Deal 2013, Meaningful Dust 2020, Thread with No Name 2020 and sealt sinna/Let's take the Romantic Way 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

--> Part II --> 

Second part of the installation in Haihatus Art Centre outdoor/tower gallery exhibition space (referencing previous projects, Next Wave 2012, Good Deal 2013, Horizon Checkpoint 2015, Meaningful Dust 2020, Thread with no Name 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

--> Part III

Third part of the installation in outdoor space of Haihatus Art Centre (referencing previous project (Horizon)Checkpoint 2015).

 


 

 

 

 

 

 

  

Photos: Triinu Jürves, Mari Kartau